Het 4 “ogen principe”
Binnen kinderdagverblijf Wonderlief hebben wij veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij beschikken dan ook over een extra beveiligingssysteem. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, dienen zich via de intercom te identificeren (naam + naam kind). Vervolgens gaat de hoofddeur open en staan ze wederom voor een gesloten deur. Pas wanneer de groepsleidster duidelijk kan herkennen wie de persoon achter de deur is, doet zij open. Op deze manier worden personen die niet bekend zijn bij de pedagogische medewerkers alsnog de toegang geweigerd.

Veiligheid- Kwaliteit Kinderdagverblijf Wonderlief

  • Naast één groepsleidster een tweede of derde groepsleidster op de stamgroep. In sommige gevallen kan dit ook een stagiaire zijn.
  • De aanwezige stagiaires zo over de verschillende werkdagen en stamgroepen worden verdeeld.
  • Dat er op de verschillende stamgroepen tenminste één stagiaire boventallig wordt ingedeeld.
  • De groepsleidsters en houder regelmatig bij elkaar onaangekondigd binnen lopen op de andere stamgroepen.
  • Als er een stamgroep op stap gaat, dat kinderen dan door ten minste twee groepsleidster of één groepsleidster en stagiaire wordt begeleidt.
  • Bij een uitstapje is het altijd van belang dat er minimaal twee groepsleidsters aanwezig zijn.
  • Er camera toezicht is op de stamgroepen, buitenspeelplaats en in de entree.

Kinderdagverblijf Wonderlief is transparant opgezet. Alle ruimtes zijn open, dat wil zeggen dat er in alle deuren glas zit waardoor er naar binnen gekeken kan worden. In de twee slaapruimtes bevinden zich camera’s en zijn er babyfoons aanwezig. Bij eventuele geluiden controleren de groepsleidsters de slaapruimtes. Op deze manier kunnen de groepsleidsters toezicht houden op de slapende kinderen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij een kind op ons kinderdagverblijf, zullen (na intern overleg tussen de groepsleidsters en de houder van het kinderdagverblijf) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden.

Deze meldcode is opgesteld vanuit de: Brancheorganisatie Kinderopvang. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (het AMK). Dit mag zonder toestemming van de ouders indien het welzijn van het kind in het geding is.

BHV / EHBO
Binnen kinderdagverblijf Wonderlief zijn alle groepsleidsters in het bezit van een BHV- diploma.
Alle groepsleidsters zullen een EHaK- en EHBO-cursus volgen of gevolgd hebben. Om de BHV en EHBO diploma’s van de groepsleidsters up to date te houden, verzorgd kinderdagverblijf Wonderlief ook voor (jaarlijkse) bijscholing. Op deze manier kan er in geval van een calamiteit adequaat gehandeld worden.